شميم ازن

شميم ازن

وضعيت: 
بازطراحي
تاريخ بهره‌برداري: 
2012
توضيحات: 

سايت فوق پس از 3 سال، توسط اعضاي داخلي شركت، مجدداً بازطراحي و بارگذاري گرديده است كه مي‌توان نماي طراحي اوليه‌ي آن را از آدرس دموي زير مشاهده نمود.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
joomla
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
واژگان مرتبط: