صنعت فلز

صنعت فلز

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2003
تكنيك‌ها: 
HTML
Flash
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Microsoft FrontPage 2003
Swish Max
واژگان مرتبط: