مؤسسه توحيد

مؤسسه توحيد

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2005
توضيحات: 

مؤسسه فرهنگي توحيد سيستم اصفهان، اولين و تنها توليد كننده‌ي زنگ يا علي بوده كه سايت فوق مربوط به اين مؤسسه مي‌باشد.

تكنيك‌ها: 
HTML
Flash
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Microsoft FrontPage 2003
Swish Max
Kelk 2000
واژگان مرتبط: