مسجد جعفري

مسجد جعفري

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2011
توضيحات: 

قرارداد اين پروژه توسط شركت عرش تهيه و تنظيم گرديده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
joomla
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
Kelk 2000
واژگان مرتبط: