هيئت الزهرا شريف

هيئت الزهرا شريف

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2011
توضيحات: 

در اين پروژه، طرح ارائه شده توسط متقاضي، به قالب جوملا تبديل شده است. همچنين پشتيباني سايت و تغيير ماژول‌ها از جمله موارد مربوط به اين پروژه مي‌باشد.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
joomla
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
Kelk 2000