پارس پكوك

پارس پكوك

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2002
تكنيك‌ها: 
HTML
Flash
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Microsoft FrontPage 2003
Swish Max
واژگان مرتبط: