Isfahan Birth Cohort

Isfahan Birth Cohort

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2017
توضيحات: 

سايت كوهورت مادران و فرزندان اصفهان (مطالعات اپيدميولوژيك آينده‌نگر تولد فرزندان و مادران استان اصفهان)

قالب اين سايت در چند سايت ديگر استفاده گرديده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web