PERSIAN Birth Cohort

PERSIAN Birth Cohort

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2017
توضيحات: 

سايت كوهورت مادران و فرزندان ايران (مطالعات اپيدميولوژيك آينده‌نگر تولد فرزندان و مادران كل كشور)

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
php
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Illustrator CS5
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web