جشنواره ملي طنز اينترنتي

جشنواره ملي طنز اينترنتي

توضيحات: 

سربرگ جشنواره ملي طنز اينترنتي

ابعاد: 
A4 (P)
رنگ‌بندي: 
Black
Green
Orange
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000