به ياد ياس

به ياد ياس

توضيحات: 

بروشور طراحي شده جهت شهادت حضرت زهرا با نام «به ياد ياس»

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Kelk 2000
واژگان مرتبط: