تا نفس هست

تا نفس هست

توضيحات: 

بروشور مربوط به عيد سعيد غدير با عنوان تا نفس هست.

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Mir Emad (Maryam Soft)
واژگان مرتبط: