پايگاه بسيج دانشجويي امام حسين(ع)

بسيج دانشجويي امام حسين(ع)

توضيحات: 

استند پايگاه بسيج دانشجويي امام حسين(ع)، دانشگاه خوراسگان

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000
واژگان مرتبط: