صله رحم

صله رحم

توضيحات: 

استند تبليغي فرهنگي با موضوع صله رحم

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa
واژگان مرتبط: