كلينيك يار

كلينيك يار

توضيحات: 

استندهاي معرفي بسته نرم‌افزاري كلينيك‌يار

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000
واژگان مرتبط: