سحر گه رهروي در سرزميني / همي گفت اين معما با قريني

سحرگه رهروي...

توضيحات: 

خطاطي نستعليق چليپا بر روي شعر حافظ:

سحر گه رهروي در سرزميني / همي گفت اين معما با قريني

كه اي صوفي شراب آنگه شود صاف / كه در شيشه بماند اربعيني

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Chalipa
واژگان مرتبط: