فاطمة بضعة مني

شهادت حضرت زهرا(س)

توضيحات: 

كارت دعوت ويژه‌ي مراسم دهه‌ي فاطميه كه توسط هيئت قاسم‌ابن‌الحسن(ع) برگزار گرديده است.

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000