غدير

غدير

توضيحات: 

وال‌پيپر مذهبي با موضوع غدير

ابعاد: 
1024px x 768px
رنگ‌بندي: 
RGB
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: