سخني با والدين

سخني با والدين

توضيحات: 

طرح جلد مجموعه جزوات با عنوان «سخني با والدين»

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS