قرآن و عترت عدل يكديگرند

قرآن و عترت عدل يكديگرند

توضيحات: 

طرح جلد دو شماره از نشريه‌ي «قرآن و عترت عدل يكديگرند»، به سفارش مركز تحقيقات شيخ مفيد اصفهان

ابعاد: 
A5 (P)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS