مجموعه مقالات گروه كامپيوتر

مجموعه مقالات گروه كامپيوتر

توضيحات: 

طرح جلد كتاب مجموعه مقالات همايش گروه كامپيوتر

ابعاد: 
A4 (P)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: