عربي جامع كنكور

عربي جامع كنكور

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

برچسب سي‌دي عربي جامع كنكور

ابعاد: 
120mm x 120mm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000