جشنواره ملي طنز اينترنتي

جشنواره ملي طنز اينترنتي

توضيحات: 

پوستر فراخوان جهت اولين جشنواره ملي طنز اينترنتي

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS