شب‌هاي قدر

مراسم شب‌هاي قدر

توضيحات: 

پوستر ويژه‌ي برگزاري مراسم شب‌هاي قدر

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000