پرس پلاستيك اميركبير

پرس پلاستيك اميركبير

توضيحات: 

طرح تبليغاتي معرفي محصولات و خدمات شركت پرس پلاستيك اميركبير (پوشش پلاست اميركبير)

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa
واژگان مرتبط: